Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Spideric.com



§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Nadrzędnym celem Serwisu jest dostarczenie Użytkownikom specjalistycznego narzędzia, służącego do monitorowania pozycji stron internetowych w wynikach wyszukiwania wyszukiwarki Google.
 2. Usługodawca ustanawia Regulamin na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu mogą być zawarte w języku polskim.
 5. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu oraz może udostępniać go w Koncie Użytkownika lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Użytkowników.
 6. Użytkownicy mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 7. Podane na stronie internetowej Serwisu informacje nie stanowią oferty Usługodawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.
 8. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Serwisu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.
 9. W celu korzystania z wszystkich funkcjonalności Serwisu, konieczne jest dysponowanie przez Użytkownika:

  1) urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet,

  2) poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript,

  3) aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej,

  4) dostępem do Konta Użytkownika.

 10. Korzystanie z Serwisu może wiązać się z poniesieniem przez Użytkownika kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Użytkownik.
 11. Korzystanie z Serwisu następuje poprzez zapoznanie się z jego zawartością.


§2. FORMULARZ KONTAKTOWY
 1. Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość bezpłatnego skorzystania z formularza kontaktowego.
 2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Usługodawcy.
 3. Usługodawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Serwisu albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail do Użytkownika.


§3. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA
 1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika zostaje zawarta na czas nieoznaczony, w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Użytkownika jest udostępnienie panelu Konta Użytkownika, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Użytkownika i zamówieniami.
 3. Aby utworzyć Konto Użytkownika, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Serwisu.
 4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Użytkownika danych lub informacji.
 5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola, Użytkownik może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Usługodawcę.
 7. Usługodawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Usługodawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Użytkownika. Zgoda o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili, a Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Usługodawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Serwisu i za jego pośrednictwem.
 9. Korzystanie z Konta Użytkownika jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.
 10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika, może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Użytkownika w tym przedmiocie do Usługodawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.
 11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Użytkownika skutkuje rozwiązaniem umów o świadczenie innych Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.


§4. USŁUGI
 1. Przedmiot Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu, stanowi monitorowanie pozycji stron internetowych w wynikach wyszukiwania konkretnych fraz oraz utrwalanie i udostępnianie tych wyników wyszukiwania Użytkownikowi.
 2. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, Usługi są świadczone w różnym zakresie przedmiotowym, ustanowionym w ofercie reklamowej Serwisu.
 3. Monitoring jest realizowany w środowisku wyszukiwarki Google.
 4. Monitoringiem objęte są strony internetowe oraz frazy wprowadzone przez Użytkownika.
 5. Częstotliwość odpytań realizowanych w ramach monitoringu wynosi 1 na dobę.
 6. Usługodawca informuje, iż wyniki monitoringu mogą różnić się od bieżących wyników wyszukiwania dokonywanych przez Użytkownika osobiście, z uwagi na warunki świadczenia usług przez Google Inc.
 7. Zapis wyników monitoringu jest dostępny dla Użytkowników po zalogowaniu się do Konta Użytkownika.
 8. Usługodawca udostępnia funkcjonalność eksportu wyników wyszukiwania do plików cyfrowych, w formatach CSV oraz PDF.
 9. Wyniki monitoringu są przechowywane przez Usługodawcę przez okres dwóch lat albo do chwili rozwiązania umowy o prowadzenie Konta Użytkownika.


§5. ZAMÓWIENIA – BEZPŁATNY OKRES TESTOWY
 1. Przez okres pierwszych 10 dni subskrypcja wybranej przez Użytkownika Usługi jest świadczona nieodpłatnie, w celu umożliwienia zapoznania się z jej funkcjonalnościami. Po upływie tego okresu, subskrypcja wygasa a Usługa przestaje być świadczona.
 2. Zamówienie bezpłatnej subskrypcji wymaga zalogowania i następuje poprzez użycie przez Użytkownika pola aktywacji subskrypcji wybranego pakietu w formularzu zamówienia, udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie bezpłatnej Usługi subskrypcji zawierana jest na okres 10 dni.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 5. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w chwili przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod adres elektroniczny Użytkownika oraz jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę, złożonej przez Użytkownika oferty zawarcia umowy.
 6. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnej Usługi subskrypcji następuje w chwili przyjęcia oferty przez Usługodawcę.
 7. Prawo do korzystania z bezpłatnego okresu testowego przysługuje jednorazowo w stosunku do Użytkownika lub w stosunku do pojedynczego urządzenia teleinformatycznego.


§6. ZAMÓWIENIA – SUBSKRYPCJA PŁATNA
 1. Po upływie okresu testowego, w celu dalszej subskrypcji Usług należy uiścić opłatę w kwocie zamieszczonej w ofercie reklamowej Serwisu i odpowiadającej cenie wybranej przez Użytkownika subskrypcji.
 2. Zamówienie Usługi wymaga zalogowania i następuje poprzez użycie przez Użytkownika pola aktywacji subskrypcji wybranego pakietu w formularzu zamówienia, udostępnionym przez Usługodawcę na stronie internetowej Serwisu.
 3. Umowa o świadczenie Usługi zawierana w formie abonamentu na czas oznaczony w formularzu zamówienia.
 4. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Użytkownik powinien oświadczyć iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
 5. Złożenie zamówienia Usługi poprzedza otrzymanie przez Użytkownika, poprzez wyświetlenie w obszarze Serwisu, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami płatności.
 6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku zawierającego informację o obowiązku zapłaty i jest równoznaczne ze złożeniem Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy o świadczenie Usługi stanowiącej przedmiot zamówienia, w okresie subskrypcji.
 7. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje w chwili przesłania przez Usługodawcę wiadomości e-mail pod adres elektroniczny Użytkownika oraz jest równoznaczne z przyjęciem przez Usługodawcę, złożonej przez Użytkownika oferty zawarcia umowy.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie płatnej Usługi subskrypcji następuje w chwili przyjęcia oferty przez Usługodawcę.
 9. Rozpoczęcie świadczenia subskrypcji Usługi następuje nie wcześniej, niż po otrzymaniu płatności przez Usługodawcę.
 10. Do przedłużenia okresu świadczenia subskrypcji Usługi, postanowienia dotyczące jej zamówienia stosuje się odpowiednio.


§7. WARUNKI PŁATNOŚCI
 1. Wartość płatności z tytułu świadczenia Usług jest ustalana na podstawie cennika Usług, znajdującego się na stronie internetowej Usługodawcy w chwili złożenia zamówienia.
 2. Ceny podane na stronie internetowej Serwisu przy danej Usłudze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów wybranej formy płatności.
 3. Koszty transakcji ponosi Użytkownik.
 4. Łączna cena zamówienia, widoczna przed złożeniem zamówienia, obejmuje cenę za zamówione Usługi wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami transakcji.
 5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Usługodawcy i Użytkownika.
 6. Usługodawca umożliwia uiszczenie płatności w walucie Euro i Dolarze Amerykańskim z tytułu świadczonych Usług przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu (L-1150) przy 22-24 Boulevard Royal, będącej pod nadzorem luksemburskiej Komisji Nadzoru Finansowego (Commission de Surveillance du Secteur Financier), przy użyciu metod płatności podanych na stronie internetowej ww. operatora (https://www.paypal.com), w szczególności poprzez:

  1) użycie karty kredytowej lub debetowej,

 7. Usługodawca umożliwia uiszczenie płatności z tytułu świadczonych Usług w walucie Polskim Złotym przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Tpay.com, obsługiwanego przez Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu (61-808) przy ul. Św. Marcin 76/6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 412357, NIP: 7773061579 oraz REGON 300878437, przy użyciu metod płatności podanych na stronie internetowej ww. operatora (https://tpay. com), w szczególności poprzez:

  1) uiszczenie przelewu internetowego,

  2) polecenie zapłaty,

 8. Usługodawca umożliwia uiszczenie płatności z tytułu świadczonych Usług w walucie Polskim Złotym przy użyciu zewnętrznego systemu płatności Elavon, obsługiwanego przez Elavon Financial Services Designated Activity Company (Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością o Wyznaczonym Przedmiocie Działalności) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (02-515) przy ul. Puławskiej 17, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 287836, NIP: 2090000825 oraz REGON 300649197, przy użyciu karty kredytowej lub debetowej
 9. Użytkownik jest zobowiązany do uiszczenia płatności w chwili złożenia zamówienia.
 10. Użytkownik może zażądać otrzymania faktury VAT, której doręczenie następuje w formie elektronicznej, na żądanie Użytkownika.
 11. Zwrot płatności przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub uznania przez Usługodawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.
 12. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Użytkownika w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.


§8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
 1. Reklamacje można składać listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Usługodawcy.
 2. Reklamacje można składać przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Konsumenta.
 4. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie:

  1) danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,

  2) numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności.

 5. Usługodawca rozpoznaje reklamacje z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.
 6. Usługodawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji z tytułu rękojmi drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.
 7. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją z tytułu rękojmi nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.
 8. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami.


§9. POSTĘPOWANIE POREKLAMACYJNE
 1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  1) złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

  2) złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Usługodawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

  3) skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

  4) złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

 2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.
 3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.


§10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi:

  1) w przypadku, gdy Usługodawca wykonał Usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

  2) w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 2. W pozostałych przypadkach Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy zawartej z Usługodawcą.
 3. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsumenci muszą poinformować Usługodawcę (WebWise Hubert Owerczuk, ul. Krzywińska 14 lok. 4, 03-324 Warszawa, support@spideric.com) o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 7. Usługodawca zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 8. Usługodawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą.
 10. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.


§11. WARUNKI PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PLIKÓW COOKIES
 1. Zasady przetwarzania danych osobowych, polityki prywatności oraz polityki plików „cookies” uregulowane zostały w Polityce prywatności i plików cookies.
 2. Usługodawca może zbierać informacje, celem przechowywania ich lokalnie na urządzeniu Użytkownika, korzystając z mechanizmu pamięci przeglądarki przy użyciu plików cookies.
 3. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe użytkowników Serwisu, w celu i zakresie ustanowionym w Polityce prywatności i plików cookies.
 4. Osobom, których dane zostały zebrane przez Usługodawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies. Są to w szczególności prawa dostępu do treści swoich danych, poprawiania ich oraz wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania ich przetwarzania, a także sprzeciwu wobec tego.
 5. Zawierając umowę o świadczenie Usługi, Użytkownik może upoważnić Usługodawcę do przesyłania informacji związanych z umowami oraz ich wykonaniem, a także informacji handlowych w przypadku wyrażenia na to odrębnej zgody.
 6. Użytkownik niebędący Konsumentem jest zobowiązany do informowania Usługodawcy o zmianach swoich danych, pod rygorem skuteczności ich zastosowania przy doręczeniach.


§12. WARUNKI LICENCYJNE USŁUGODAWCY
 1. Usługodawca udziela na rzecz Użytkowników korzystających z Serwisu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Serwisu, z zachowaniem niniejszych warunków.
 2. Nazwa Serwisu, projekt graficzny Serwisu, struktura Serwisu, Serwis, kod źródłowy lub skompilowany Serwisu, strony internetowe służące do obsługi Serwisu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Usługodawcę w związku z udostępnieniem Serwisu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem Usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego.
 3. Usługodawca nie przenosi na Użytkownika praw autorskich majątkowych do Serwisu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Serwisu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.
 4. Prawo do używania Serwisu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.
 5. Użytkownik nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.
 6. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Serwisu i powiązanych z nim utworów.
 7. Usługodawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Serwisu.


§13. WARUNKI OBOWIĄZYWANIA I ZMIAN REGULAMINU
 1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 2. Zmiana Regulaminu lub wypowiedzenie przez Usługodawcę umowy o świadczenie Usługi może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych dotyczących świadczeń realizowanych przez Usługodawcę, w szczególności w następujących wypadkach:

  1) zmiana w zakresie funkcjonowania oferowanych przez Usługodawcę Usług lub funkcjonalności, w tym wycofanie Usługi lub funkcjonalności, do której mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

  2) wprowadzenie przez Usługodawcę nowych Usług lub funkcjonalności, do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu,

  3) zmiana systemów informatycznych wykorzystywanych przez Usługodawcę, do których mają zastosowanie postanowienia Regulaminu,

  4) zmiana przepisów prawa: regulujących Usługi oferowane przez Usługodawcę, do których zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, mających wpływ na świadczenie Usługi, wykonywanie umowy lub Regulaminu, zmiana przepisów podatkowych lub zasad rachunkowości stosowanych przez Usługodawcę, zmiana lub wydanie nowych orzeczeń sądowych, orzeczeń organów administracji, zaleceń lub rekomendacji uprawnionych organów, w tym Prezesa Urzędu lub Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w zakresie związanym ze świadczeniem Usług, wykonywaniem umowy lub Regulaminu,

  5) zmiana przez Usługodawcę modelu biznesowego prowadzonej działalności, objętej niniejszym Regulaminem.

 3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Serwisu.
 4. Usługodawca publikuje informację o zmianie Regulaminu w obszarze strony internetowej Serwisu, nie później niż w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia. Publikacja tej informacji następuje poprzez udostępnienie tekstu jednolitego Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
 5. Usługodawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu lub wypowiedzeniu umowy o świadczenie Usług, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.
 6. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Użytkownik jest uprawniony do rozwiązania trwającej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną.
 7. Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania obowiązującej umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia.


§14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Serwisu lub za jego pośrednictwem, treści:

  1) bezprawnych,

  2) mogących wprowadzić w błąd innych Użytkowników,

  3) naruszających dobra osobiste Użytkowników, Usługodawcy lub osób trzecich,

  4) powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:

  1) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte świadczenie Usług, w stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami,

  2) przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Użytkowników niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Usługodawca świadczy Usługi,

  3) korzyści utracone przez Użytkowników niebędących Konsumentami.

 4. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Usługodawcy.
 5. W stosunku do Użytkowników niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, za prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej z Usługodawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Użytkownika będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.
 7. W stosunku do umów zawartych z Usługodawcą, przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.
 8. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.


§15. DEFINICJE UŻYTE W REGULAMINIE
 • Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Konto Użytkownika to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, pod warunkiem rejestracji i logowania.
 • Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, za pośrednictwem Serwisu.
 • Serwis to serwis internetowy, prowadzony przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: Spideric.com.
 • Usługa to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu. Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.
 • Usługodawca to Hubert Owerczuk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WebWise Hubert Owerczuk, zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 5423037817 oraz REGON 200842030, będący usługodawcą, administratorem i właścicielem Serwisu. Z Usługodawcą można się skontaktować przy użyciu adresu e-mail: support@spideric.com.
 • Użytkownik to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie Usługi.


attachment Załącznik - FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
attachment Załącznik - FORMULARZ REKLAMACYJNY